കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങി

0
565

കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുള്ള 180 ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ കേരള ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെൻറ് ബോർഡ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു . ശാന്തി , കഴകം , ക്ഷേത്ര വാദ്യങ്ങൾ എന്നിവയിലാണ് അവസരം . 28.03.2018 ആണ് വിജ്ഞാപന തീയതി

tadalafil withoutprescription, dapoxetine without prescription.

 
നമ്പർ തസ്തിക    കാറ്റഗറിനമ്പർ ഒഴിവുകൾ.

1             ശാന്തി                2/2018                70

2             സംബന്ധി        3/2018                 36

3               തകിൽ           4/2018                   3

4              നാദസ്വരം       5/2018                    2

5              കിടുപിടി          6/2018                    1

6                കുഴൽ            7/2018                     4

7              ഇലത്താളം      8/2018                    1

8            സോപാനപ്പാട്ട്     9/2018                  3

9            കഴകം                   10/2018              60

 

അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 28 ആണ് . അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ദേവസ്വം റിക്രൂട്മെന്റ് ബോർഡിൻറെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയ http://kdrb.kerala.gov.in/ വഴി ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ചെയ്തു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് . ഓരോ തസ്തികയ്ക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here